การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม (ประวัติผู้แต่ง)
ชื่อผู้แต่ง : นางพูลทรัพย์ เตินเตือน
จำนวนหน้า : 102
เข้าอ่าน : 131 ครั้ง
เปิดอ่าน

2019-10-27 14:45:11 เข้าชม : 131 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและนำไปปรับปรุงพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 307 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ครูการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าอุเทน จำนวน 19 คนใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง และแกนนำนักศึกษาการนอกโรงเรียนอำเภอท่าอุเทน จำนวน9 ตำบล ๆละ 32 คน รวมจำนวน 288 คน ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้ประเมินได้สร้างขึ้น โดยใช้แบบจำลองการประเมินรูปแบบการประเมิน (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นแนวทางในการประเมินโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมินได้แก่ จำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินพบว่า (1) ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ และครูการศึกษานอกโรงเรียนพบว่า โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านผลผลิต รองลงมา ได้แก่ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลำดับ (2) ผลการประเมินการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของแกนนำนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าอุเทน มีการนำทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน ยกเว้น ด้านทักษะการแก้ปัญหาด้านทักษะการตัดสินใจด้านทักษะการอดทนและควบคุมอารมณ์ด้านทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ