รายงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ปีงบประมาณ 2561
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนหน้า : 268
เข้าอ่าน : 165 ครั้ง
เปิดอ่าน

2019-11-19 16:32:03 เข้าชม : 165 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นแบบอย่างและให้ความสำคัญ ด้านการศึกษา เรียนรู้และการอ่านของประชาชนคนไทยและประชากรโลก เพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมาก และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จึงได้ดำเนินโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน สำหรับปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน กศน.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้จัดให้มี “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” เป็นต้นแบบ จังหวัดละ 1 แห่ง และได้จัดให้มี “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด” ในพื้นที่ที่มีความพร้อม ความเหมาะสม อีกจำนวน 516 แห่ง รวมทั้งสิ้น 593 แห่ง โดยใช้หลักการ มีส่วนร่วม “โดยประชาชน ของประชาชน เพื่อประชาชน” ซึ่งเป็น การสร้างบรรยากาศการเชิญชวนและสร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนชุมชนชาวตลาด ทุกเพศ ทุกวัย ให้ความสนใจและรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า เพื่อความบันเทิง การพักผ่อน ผ่อนคลาย ตลอดจน การได้รับสาระความรู้ด้านต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันตามประสงค์ คณะผู้จัดทำ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานโครงการ “ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับ ชาวตลาด” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป เพื่อการใช้บริการและการมีส่วนร่วมในโครงการต่อไป ขอขอบคุณยิ่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ